Opis projektu

W dniu 31 marca 2010r r. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku".

Projekt dotyczy działalności naukowo-badawczej dwóch Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i jednostki międzywydziałowej Centrum Medycyny Doświadczalnej. Łącznie w projekcie bierze udział 10 zakładów naukowych zlokalizowanych w sześciu budynkach w Białymstoku.

Zakres projektu: W ramach realizacji projektu planuje się zakup 81 sztuk sprzętu specjalistycznego na potrzeby prowadzenia działalności naukowo-badawczej ww. Zakładów.

Celem ogólnym projektu jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej pozwalającej na prowadzenie badań naukowych z zakresu farmakoterapii chorób cywilizacyjnych, w tym: chorób nowotworowych, układu krążenia, cukrzycy, otyłości.

Cele szczegółowe projektu dotyczą:

  • zapewnienia nowoczesnej bazy naukowej poprzez wyposażenie aparaturowe dla 10 jednostek dydaktyczno-naukowych działających w powiązaniu z innymi jednostkami UMB oraz zewnętrznymi,
  • poprawy jakości pracy naukowej poprzez unowocześnienie infrastruktury badawczej,
  • wzrostu liczby prac badawczo-naukowych,
  • spełnienia standardów pracy badawczej wynikających z norm i dobrej praktyki działalności naukowo-badawczej,
  • utworzenia nowoczesnych laboratoriów naukowych umożliwiających akredytację w zakresie GLP,
  • utworzenia miejsc pracy w sektorze wysoko zaawansowanych technologii,
  • rozwoju współpracy ze sferą gospodarczą (zakres współpracy dotyczy jednostek medycznych – przede wszystkim szpitali klinicznych),
  • możliwości rozwoju współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej w zakresie wysoko zaawansowanych technologii.

Z zakupionej aparatury specjalistycznej skorzystają pracownicy naukowo-dydaktyczni UMB, doktoranci oraz pośrednio społeczeństwo regionu np.: podmioty powiązane z systemem opieki zdrowotnej, lekarze, farmaceuci, pacjenci, absolwenci studiów stanowiący potencjalne zaplecze kadrowe uczelni.

Okres realizacji projektu 15.04.2009 – 30.06.2011
Całkowita wartość projektu - 12 515 559,17 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa - 11 206 260,86 PLN